Evira muistuttaa viljelijöitä, kauppoja sekä kotitalouksia siitä, että kaikki kasvinsuojeluainerekisteristä poistetut, vanhentuneet tai muuten käyttökelvottomat valmisteet täytyy hävittää ongelmajätteinä. Rekisteristä poistettuja kasvinsuojeluaineita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tai levittää ympäristöön, vaan ne on toimitettava kuntien ongelmajätteiden keräys- tai käsittelypisteisiin.

Kuntien on järjestettävä asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntyneen ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely. Kunnan jätehuollolla tai keräämiseen tarvittavan ympäristöluvan omistavalla yrityksellä on sitä varten kiinteitä keräyspaikkoja. Useilla kunnilla on myös kiertäviä ongelmajätteiden vastaanottopisteitä. Tietoja keräyspaikoista ja mahdollisesti perittävistä maksuista saa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai internetistä kunnan kotisivuilta.

Jätteen haltijalla on vastuu kaikista jätteeseen kohdistuvista toimista. Käytöstä pois jääneet valmisteet voidaan varastoida samassa tilassa kuin käytössä olevat kasvinsuojeluaineet, mutta selvästi niistä erillään. Niitä ei kuitenkaan saa jättää vuosikausiksi varastojen hyllyille. Myrkylliset aineet on aina varastoitava lukitussa tilassa. Valmisteet on säilytettävä alkuperäispakkauksissaan.

Huonokuntoiset pakkaukset laitetaan kestävään, tiiviisti suljettavaan astiaan. Jos pakkauksen sisällöstä ei ole tarkkaa tietoa, kirjoitetaan sen kylkeen ”Myrkyllistä kasvinsuojeluainetta. Koostumus tuntematon”. Raskasmetalleja, kuten elohopeaa tai kuparia sisältävät valmisteet merkitään tekstillä ”Sisältää raskasmetallia”.

Kasvinsuojeluun saa käyttää vain kasvinsuojeluainerekisterissä olevia valmisteita. Eviran nettisivuilta (www.evira.fi) löytyy ajantasainen kasvinsuojeluluettelo. ”Kasvinsuojeluaineet 2009” on Eviran laatima luettelo kasvinsuojeluainerekisterissä olevista valmisteista 1.1.2009 tilanteen mukaan. Luetteloa täydentää tiedosto ’Kasvinsuojeluaineluettelon päivitykset 2009’, josta käyvät ilmi ajantasaiset tiedot vuoden 2009 aikana hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista sekä valmisteille hyväksytyistä käyttökohteiden muutoksista, nimen muutoksista ja rekisteristä poistamisen päivämääristä.

Jaa artikkeli