Kompostointi on luonteva osa pientalojen jätehuoltoa. Kompostoimalla saadaan keittiön biojätteet muutettua mullaksi. Reilu kolmannes pientaloasujista kompostoi biojätteet. Ja niistäkin, jotka eivät vielä kompostoi, reilu 80 prosenttia on kiinnostunut aloittamaan kompostoinnin, selviää Biolanin syyskuussa tekemästä Kompostointikyselystä.

Kotitalousjätteestä noin kolmannes on biojätettä. Jos tämä kolmasosa käsitelläänkin omalla tontilla eikä kuljeteta jätelaitokselle jatkokäsittelyyn, jätteenkuljetustarve vähenee oleellisesti. Biolanin kyselyyn vastanneista pientaloasujista 99,4 prosenttia on sitä mieltä, että kompostointi on ympäristöystävällistä.

– Ilahduttavan hyvin pientaloasujat ovat ymmärtäneet myös sen, että kompostoimalla saadaan ilmaista multaa. Kyselyymme vastanneista 98,7 prosenttia on sitä mieltä, että kompostoimalla saa puutarhaan arvokasta maanparannusainetta. Yleisimmin kompostimultaa levitetään kukkapenkkiin, pensaiden juurille ja kasvimaalle, kertoo Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula.

Ympäristön kannalta pahin tilanne on, jos biojäte päätyy sekajätteen mukana kaatopaikalle. Silloin biojätteen mädäntyessä syntyy metaania, joka on yksi haitallisimmista kasvihuonekaasuista. Uuden jätelain mukaan vuonna 2016 biojätettä ei enää saa päätyä lainkaan kaatopaikoille. Etenkin haja-asutusalueella kompostointi on yleensä järkevin tapa käsitellä talouden biojätteet, koska kuljetusmatkat ovat pitkät. talvikompostointia_biolan

Pahin kompostointiongelma on jäätyminen

Biolanin kyselyssä vaikeimpana asiana keittiöjätteen kompostoinnissa pidettiin talvikompostointia. Vastaajista 80,2 prosenttia oli sitä mieltä, että komposti jäätyy helposti talvella. Muiksi kompostointia vaikeuttavaksi tekijöiksi nousivat hidas kompostoituminen ja kompostin haju.

– Pienkompostoijien palautteiden pohjalta kehitimme aivan uudentyyppisen kuivikkeen, joka on ratkaisu mainittuihin ongelmiin. Biolan Talvikuivike sisältää energiaa ja ravinteita, jotka nopeuttavat kompostoitumista ja nostavat lämpötilaa kompostissa. Lisäksi ihan yleisesti riittävä kuivikkeen käyttö takaa kompostissa hapekkaat olosuhteet, jolloin mätänemisestä johtuvia hajuja ei synny, kertoo Riikka Kerttula.

Koska keittiöstä biojätettä syntyy ympäri vuoden, tarvitaan keittiöjätteen kompostointiin kauttaaltaan lämpöeristetty kompostori. Kompostorin tulisi olla myös niin tiivis, etteivät haittaeläimet pääse kompostorin sisään. Kompostoitumisprosessin ylläpitämiseksi tärkeää viedä kompostiin säännöllisesti uutta jätettä ja peittää viety jäte kuivikekerroksella.

Jaa artikkeli