Kotieläinten lannasta ryhdytään kehittämään uusiutuvaa energiaa jaympäristöystävällisiä lannoitteita MTT:n koordinoimassaBATMAN-tutkimushankkeessa (Baltic Forum for Innovative Technologies forSustainable Manure Management).

Tänä vuonna alkavan hankkeen tavoitteena on tuottaa uusialannankäsittelymenetelmiä, levittää tietoa hyviksi havaituistateknologioista ja kehittää lannan tuotteistamista liiketoiminnaksi.Tarkoitus on saada lannan sisältämät arvokkaat ravinteet hyötykäyttöön:etenkin fosforin kierrätystä pyritään tehostamaan.

Kolme vuotta kestävään BATMAN-hankkeeseen osallistuu 18 tutkimus- jateknologiansiirto-organisaatiota Itämeren alueen kahdeksasta maasta.Tutkimus toteutetaan EU:n alueellisen yhteistyön Interreg-rahoituksellaja sen kokonaisbudjetti on 3,74 miljoonaa euroa.

Suomen lisäksi hankkeessa on mukana tutkimuslaitoksia Ruotsista,Tanskasta, Saksasta, Puolasta sekä Virosta, Latviasta ja Liettuasta.Suomesta osallistuvat MTT, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopistoja Turku Science Park Oy.

Ongelmasta hyödykkeeksi

Teknologiatutkimuksen johtaja Markku Järvenpää MTT:stä toteaa, ettäkotieläinten lanta on ainoa maataloustuote, jota ei vielä hyödynnetäkaupallisesti. Lanta on tähän asti nähty lähinnä ympäristöongelmana,mutta BATMAN tarkastelee sitä hyödykkeenä muiden joukossa.

– Hankkeen tavoitteena on päästä eroon ”lilluvan lannan ongelmasta”.Tarkoituksena on luoda foorumi, joka tuo yhteen uudenlannankäsittelyteknologian tuottajat ja käyttäjät sekä tutkimuksen jahallinnon, Järvenpää hahmottelee.

BATMAN-maiden kotieläintalous käsittää yhteensä 36 miljoonaa nautaa, 67miljoonaa sikaa sekä 190 miljoonaa lintua. Puutteellinen lannankäsittelyaiheuttaa sen, että lannan sisältämä typpi ja fosfori päätyvät helpostirehevöittämään vesistöjä.

Itämeren vuotuinen kokonaiskuormitus ajalla 2001–2006 oli noin 641 000tonnia typpeä ja 30 200 tonnia fosforia. Rantavaltioiden maataloudestatuli noin 70 prosenttia typpikuormituksesta ja 50 prosenttiafosforikuormituksesta.

Ravinteet ja energia kiertoon

Monissa maissa kotieläintalouden tuotantoyksiköt ovat hyvin suuria jakeskittyneet tietyille alueille. Intensiivinen kotieläintalous toisaaltapahentaa lannan aiheuttamia ympäristöongelmia, toisaalta luomahdollisuuden tehokkaiden lannankäsittelymenetelmien käyttöönotolle.

– Suurella kotieläintilalla on mahdollista saada lannankäsittelystätaloudellisesti kannattavaa. BATMAN-hankkeessa on tarkoitus kehittäämuun muassa lannan ravinnekomponenttien erottelumenetelmiä jatäsmälannoitteita sekä viedä eteenpäin lannan energiakäyttöä. Hankkeessalaaditaan myös yhteisiä lannankäsittelyn standardeja Itämeren alueelle,Markku Järvenpää konkretisoi.

Ison haasteen hankkeelle muodostaa se, että osallistujamaidenmaatalouden rakenne, resurssit, teknologia ja hallinto eroavat paljontoisistaan. Järvenpää huomauttaa, että ratkaisuja joudutaan siishakemaan erilaisiin rakenteisiin ja olosuhteisiin.

Jaa artikkeli